Algemene voorwaarden Van den Berg Storage

Tot stand gekomen op 1 december 2021

Van den Berg Storage is gevestigd aan Veneweg 174, 7946LM, te Wanneperveen en ingeschreven bij de KvK onder nummer 71321896.

Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Van den Berg Storage

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene voorwaarden:De Algemene Voorwaarden zoals hierna vermeld.
Van den Berg Storage:Van den Berg Storage is een onderneming gericht op het verlenen van Diensten (alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Van den Berg Storage voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht).
Overeenkomst:Iedere Overeenkomst gesloten tussen Van den Berg Storage en de Opdrachtgever, gericht op het verlenen van de Diensten.
Opdrachtgever:Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en Van den Berg Storage opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. Onder de Opdrachtgever worden zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.
Consument:De Opdrachtgever, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep (particuliere klant).
Bedrijf:De Opdrachtgever, niet natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep (zakelijke klant).
Partij:Van den Berg Storage, dan wel de Opdrachtgever, tezamen te noemen de “Partijen”.
Tarief:De financiële vergoeding die de Opdrachtgever, voor de uitvoering van de Diensten, aan Van den Berg Storage dient te voldoen.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst gesloten tussen Van den Berg Storage en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten met Van den Berg Storage, waarbij voor de uitvoering van de Overeenkomst derden worden ingeschakeld.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

In het geval is gebleken is dat één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. Van den Berg Storage en de Opdrachtgever zullen in overleg nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, overeenkomen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Van den Berg Storage zijn overeengekomen.

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Artikel 3. Tarieven

Van Den Berg Storage hanteert de volgende tarieven:

Opslagruimte 4m2€55,00
Opslagruimte 6m2€75,00
Opslagruimte 8m2€95,00
Opslagruimte 10m2€105,00

Al naar gelang Opdrachtgever handelt overeenkomstig een rechtspersoon zijn de genoemde tarieven exclusief BTW. Is Opdrachtgever een Natuurlijk Persoon, niet handelend in uitvoering van een rechtspersoon, zijn de genoemde tarieven inclusief BTW.

Artikel 4. Totstandkoming, duur en beëindiging Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever het aanbod, voordat zij is vervallen, heeft aanvaard.

De Overeenkomst kan worden gesloten voor zowel bepaalde tijd, als voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5. Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Van den Berg Storage de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van eventuele financiële gevolgen. Partijen zullen in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Van den Berg Storage zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Van den Berg Storage kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in of aanvullingen van de oorspronkelijke Overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen of aanvullingen schriftelijk zijn aanvaard door de Partijen.

Artikel 6. Tarieven

De Tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege in hoedanigheid van Bedrijf, tenzij anders aangegeven.

De Tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief btw en andere heffingen van overheidswege in hoedanigheid van Consument, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Tarief is overeengekomen, zal het Tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Van den Berg Storage.

Van alle bijkomende kosten zal Van den Berg Storage tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 7. Wijziging Tarieven

Indien Van den Berg Storage bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Tarief overeenkomt, is Van den Berg Storage gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Tarief oorspronkelijk (bij het sluiten van de Overeenkomst) niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Van den Berg Storage het voornemen heeft om het Tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan.

De Opdrachtgever is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van het Tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij:

 • De verhoging van het Tarief voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Van den Berg Storage rustende verplichting ingevolge de wet;
 • De verhoging van het Tarief oorzaak vindt in een stijging van de prijs van materialen, onderdelen, grondstoffen, lonen, verzendkosten et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Van den Berg Storage alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen Tarief uit te voeren;

Partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de Overeenkomst zal aanvangen op een datum langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 8. Uitvoering Diensten

Van den Berg Storage zal de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Van den Berg Storage heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt daarom uitdrukkelijk uitgesloten. De Diensten kunnen worden uitgevoerd op locatie van Van den Berg Storage. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle informatie, gegevens, instructies en documenten, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Van den Berg Storage. Indien de voorgaande informatie, gegevens, instructies en documenten niet of niet tijdig worden verstrekt, heeft Van den Berg Storage het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9. Uitvoeringstermijn

De uitvoering van de Diensten zal plaatsvinden binnen een door Van den Berg Storage opgegeven termijn. Deze termijn is slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien Van den Berg Storage informatie, gegevens, instructies of documenten nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Van den Berg Storage heeft verstrekt. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Van den Berg Storage schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Van den Berg Storage alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de Diensten uit te voeren. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Van den Berg Storage haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In het geval Van den Berg Storage binnen deze termijn niet over gaat tot uitvoering, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 10. Betaling

De vergoeding van het tarief bestaat uit het maandelijks bedrag van de gekozen opslagruimte. Zoals aangegeven in de Overeenkomst van opdracht. Betaling van de vergoeding dient te geschieden voorafgaand aan de nieuwe termijn. 14 dagen voor het ingaan van de nieuwe termijn ontvangt Opdrachtgever een factuur met hierin een betaallink. Opdrachtgever draagt zorg voor een tijdige betaling, voorafgaand aan de nieuwe termijn.

Bij reservering van een opslagruimte, betaald Opdrachtgever de eerste termijn vooruit. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Van den Berg Storage en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Van den Berg Storage onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Van den Berg Storage het recht om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet- behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Daarnaast is Van den Berg Storage bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Van den Berg Storage omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Van den Berg Storage kan worden gevergd.

Bij opschorting behoudt Van den Berg Storage het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Van den Berg Storage bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Daarnaast is Van den Berg Storage bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Van den Berg Storage omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Van den Berg Storage kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Van den Berg Storage kan worden gevergd;
 • De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn/haar eigendom;
 • De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • De Opdrachtgever is komen te overlijden.

Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Van den Berg Storage op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Van den Berg Storage de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Van den Berg Storage niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Van den Berg Storage geleden schade.

Artikel 13. Overmacht

In het geval Van den Berg Storage een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is er sprake van een tekortkoming aan haar zijde. Een tekortkoming kan niet aan Van den Berg Storage worden toegerekend, als de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dit geval is sprake van overmacht. In het geval van overmacht zijn de Partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Van den Berg Storage geen invloed kan uitoefenen en waardoor Van den Berg Storage niet in staat is de verplichtingen na te komen. Van den Berg Storage heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Van den Berg Storage zijn verbintenis had moeten nakomen.

Zowel Van den Berg Storage als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Van den Berg Storage zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmacht situatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat de Partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien Van den Berg Storage ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van den Berg Storage gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Al het voorgaande geldt ook voor de Opdrachtgever indien sprake is van overmacht aan zijn/haar zijde.

Artikel 14. Schade en aansprakelijkheid

Van den Berg Storage is slechts aansprakelijk voor directe schade, mits die directe schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Van den Berg Storage. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Van den Berg Storage is niet aansprakelijk voor indirecte schade (daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever), niet voor schade, van welke aard dan ook, doordat Van den Berg Storage is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens (tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Van den Berg Storage kenbaar behoorde te zijn) en niet voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Van den Berg Storage aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Van den Berg Storage aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Van den Berg Storage overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Van den Berg Storage aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na het ontstaan van de schade aan Van den Berg Storage te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Artikel 15. Vrijwaring en verjaringstermijn

De Opdrachtgever vrijwaart Van den Berg Storage voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Van den Berg Storage door derden mocht worden aangesproken, is de Opdrachtgever gehouden Van den Berg Storage zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Van den Berg Storage en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Voor alle vorderingen jegens Van den Berg Storage en de door Van den Berg Storage (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 16. Klachtenregeling

Indien de Opdrachtgever een klacht heeft omtrent de wijze waarop Van den Berg Storage haar bedrijfsactiviteiten uitvoert, kan de Opdrachtgever via de e-mail een klacht indienen.

De Opdrachtgever dient een klacht in te dienen binnen één maand nadat de Opdrachtgever kennis heeft genomen van het bestaan van de klacht.

Van den Berg Storage behandelt alle klachten vertrouwelijk.
Van den Berg Storage zal er naar streven om de klacht binnen één maand af te handelen.

Artikel 17. Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

Van den Berg Storage behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Van den Berg Storage behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18. Verwerking van persoonsgegevens

Bij de uitvoering van de Diensten verwerkt Van den Berg Storage persoonsgegevens van de Opdrachtgever. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Van den Berg Storage in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die de Opdrachtgever aan Van den Berg Storage verstrekt, zal Van den Berg Storage zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Van den Berg Storage zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

Van den Berg Storage zal de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van de Diensten of het afhandelen van een eventuele klacht.

Het is Van den Berg Storage niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Opdrachtgever heeft een aantal rechten, waaronder het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

Artikel 19. Cookies

Bij het bezoeken van de website van Van den Berg Storage, kan Van den Berg Storage informatie van de Opdrachtgever verzamelen over het gebruik van de website door middel van cookies. Bij het bezoeken van de website dient de Opdrachtgever zelf aan te geven of hij/zij akkoord gaat met het gebruik van cookies.

De informatie die Van den Berg Storage verzamelt door middel van cookies kan gebruikt worden voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Artikel 20. Wijziging Algemene Voorwaarden

Van den Berg Storage heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

Van den Berg Storage zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen zullen van kracht zijn na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Van den Berg Storage bereid is om de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de oorspronkelijk geldende Algemene Voorwaarden.

Artikel 21. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van den Berg Storage onderdeel is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen Van den Berg Storage en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, locatie Rechtbank Zwolle, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 22. Overige bepalingen

De aangegeven grootte van de opslagruimtes betreft hartmaten van de wanden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De gehuurde opslagruimte is enkel bestemd om te worden gebruikt als opslagruimte voor de opslag van goederen, voertuigen uitgesloten.

Opdrachtnemer maakt gebruik van camerabewaking, zowel binnen als buiten het gebouw. Beelden welke zijn vastgelegd zullen desgevraagd worden gedeeld met het Openbaar Ministerie alsmede de Politie.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de opslagruimte te bewonen of als vestiging te gebruiken.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan handelsactiviteiten te voeren vanuit de opslagruimte of de opslagruimte als werkplaats te gebruiken.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de vloer zwaarder dan 250 kg per m2 te belasten.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan elektrische toestellen aan te sluiten of te gebruiken.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan vaste installaties in de opslagruimte aan te brengen.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan illegale substanties, chemicaliën en radioactieve of giftige stoffen in de opslagruimte op te slaan.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan levende of aan bederf onderhevige goederen in de opslagruimte op te slaan.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan vuurwapens, springstoffen, munitie, vuurwerk of andere gevaarlijke goederen in de opslagruimte op te slaan.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gasflessen, accu’s en/of batterijen in de opslagruimte op te slaan.

Het is de Opdrachtgever r niet toegestaan onvervangbare goederen of goederen met een bijzondere waarde, zoals juwelen, bont of kunstvoorwerpen in de opslagruimte op te slaan.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan illegale middelen te bezitten te verhandelen te verbouwen dan wel voor handen te hebben, dan wel in zijn bezit te hebben als bedoeld in Lijst I en Lijst II van de Opiumwet.

Het handelen in strijd met bovenstaande bepalingen, rechtvaardigen per direct de ontbinding van de Overeenkomst van opdracht, zonder enige vorm van restitutie. Er zal onverwijld aangifte worden gedaan bij de Politie.

Artikel 23. Vindplaats Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Van den Berg Storage en gedeponeerd bij de KvK onder nummer 71321896.